Happy Birthday to our firm’s namesake, Alexander Hamilton!